Kallelse till extra årsmöte

Medlemmarna i SAF Fäktförening kallas härmed till extra årsmöte att hållas måndagen den 28 maj kl. 18.00 i föreningens lokaler i Hagalund, Solna

Ärenden.

Val av ordförande och sekreterare vid mötet

Val och justeringsmän och rösträknare

Fastställande av röstlängd

Fråga om mötets behöriga utlysande

Fastställande av föredragningslista

Fastställande av skåpavgifter för 2018

Övriga frågor

Årsmötet avslutas

I samband med flytten till Solna gjordes en inventering av skåpen. Styrelsen och dess skåpansvarige Sten Wessman har kunnat konstatera att skåpen är för få och dessutom de flesta ganska nergångna och dessutom fula (militärskåp från andra världskriget). Styrelsen fick då ett erbjudande att förvärva ett större antal skåp och styrelsen har sedan förvärvat skåp så att alla medlemmar kan få tillgång till ett skåp. En del av de gröna moderna skåpen avses behållas.

Frågan är hur skåpen skall betalas. Det finns olika alternativ.

Att hyra skåpet

Att köpa skåpet

Att köpa skåpet genom en deposition.

Avsikten är att årsmötet skall finna en lösning, som utgår från medlemmarnas önskan. Styrelsens förslag kommer att presenteras inom kort.

Välkomna!

Lokalflytt

Det är inte ofta det händer men nu börjar flytten till ny lokal att närma sig.

Vi kommer att flytta till en ny fantastisk lokal på Hagalundsgatan 19 i början på april, inget exakt datum för avflytt är ännu spikat.

Nu vill vi ha din hjälp!
Vi är såklart i behov av all hjälp som vi kan få så du som vill vara med och bidra till denna historiska händelse skickar ett mail till Niklas på niklas.agerberg@gmail.com med dina kontaktuppgifter.

Vi ser fram emot många som önskar kavla upp ärmarna för att lyfta SAF till en ny plats på kartan men om du har en lätt lastbil eller bra kontakter med en flyttfirma så tar vi givetvis emot denna information med stor tacksamhet.

Viktigt! Som en första insats inför flytten så önskar vi att ni som har skåp tömmer dom så fort som ni har möjlighet. Önskar se att alla är skåpen är tömda absolut senast den 29/3.

Kallelse Årsmöte 2018

Styrelsen för Stockholms Allmänna Fäktförening kallar härmed sina medlemmar till årsmöte att avhållas måndagen den 19 mars 2018 kl. 18.00 på fäktsalen i Kräftriket, Stockholm. Alla medlemmar är varmt välkomna!

Den som önskar avge motioner till årsmötet ombeds göra detta senast fyra veckor före årsmötet.

Ärenden:

Val av ordförande och sekreterare vid mötet.

Val justeringsman och rösträknare

Fastställande av röstlängd

Fråga om mötets behöriga utlysande

Fastställande av föredragningslista

Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning för det senaste verksamhetsåret

Revisorernas berättelse

Frågan om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar

Fastställande av medlemsavgifter

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2018

Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner.

Styrelsens förslag om ändring av föreningens namn till SAF Fäktförening. Ändringen föranleds av Solna kommuns bestämmelser om föreningars namn, som inte får associera till annan kommun än Solna.

Val av ordförande för en tid av ett år;
halva antalet övriga ledamöter för en tid av ett år och andr
a halvan för en tid av två år;
2 suppleanter med fastställd turordning för en tid av ett år;2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år; samt
3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

Övriga frågor

Styrelsen föreslår att medlems- och terminsavgifterna höjs. Exakta belopp kommer att meddelas senare.

Fäktning nybörjarkurs VT 2018 på SAF nu öppna för anmälan

Välkommen till fäktningen! Nu är det dags att anmäla sig till vårterminen 2018. Vi håller till i Kräftriket (gamla Veterinärhögskolan) en busshållplats från Roslagstull.

Om du är nybörjare får du låna utrustning. Du har möjlighet att träna upp till sex gånger per vecka, varav en gång per vecka under ledning av vår huvudtränare, fäktmästare Salek Altauz.

Kostnaden? Åldersberoende men någon eller några hundralappar per månad. Din arbetsgivare kan ge friskvårdsbidrag till din fäktning.

För mer information, maila till info@stockholmfencing.se

Förslag för nya avgifter

Under det extra årsmötet ska det bestämmas om nya avgifter.
Styrelsens förslag till nya avgifter:
Ungdomar, kadetter, juniorer och heltidsstuderande 1.800 kr
Seniorer 2.350 kr

Kallelse till extra årsmöte

Medlemmarna i Stockholms Allmänna Fäktförening kallas härmed till extra årsmöte att hållas den 10 augusti 2017 kl. 18.00 i föreningens lokaler i Kräftriket, Stockholm.

Ärenden.

Val av ordförande och sekreterare vid mötet

Val och justeringsmän och rösträknare

Fastställande av röstlängd

Fråga om mötets behöriga utlysande

Fastställande av föredragningslista

Fastställande av medlemsavgifter fr.o.m. hösten 2017

Övriga frågor

Årsmötet avslutas

Som framgått under lång tid har föreningen drabbats av kraftiga hyreshöjningar. Arbetet med att finna nya lokaler fortgår med stor intensitet. För att kompensera för de höjda kostnaderna föreslår styrelsen att höja terminsavgiften från och med höstterminen 2017, dvs det belopp som skall betalas in senast den 31 augusti i år. Styrelsens förslag är ännu inte färdigdiskuterat men den föreslagna höjningen torde bli någon hundralapp per termin samt 100 kr per år för passivt medlemskap. Familjerabatten föreslås vara oförändrad.

Välkomna!

Kallelse Årsmöte 2017

Styrelsen för Stockholms Allmänna Fäktförening kallar härmed sina medlemmar till årsmöte att avhållas tisdagen den 16 mars 2017 kl. 18.00 på fäktsalen i Kräftriket, Stockholm. Alla medlemmar är varmt välkomna!

Den som önskar avge motioner till årsmötet ombeds göra detta senast fyra veckor före årsmötet.

Ärenden:

Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
Val justeringsman och rösträknare
Fastställande av röstlängd
Fråga om mötets behöriga utlysande
Fastställande av föredragningslista
Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning för det senaste verksamhetsåret
Revisorernas berättelse
Frågan om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar
Fastställande av medlemsavgifter
Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2017
Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner
Val av ordförande för en tid av ett år;
halva antalet övriga ledamöter för en tid av ett år och andra halvan för en tid av två år;
2 suppleanter med fastställd turordning för en tid av ett år;
2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år; samt
3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
Övriga frågor

Styrelsen föreslår att medlems- och terminsavgifterna skall vara oförändrade.

Styrelsen

Pushed times for final matches due to high number of entries

This year both SAF-pokalen and the Rehbinder Prize have got record number of entries. Last year we had 104 men and 67 women participation while this year it will be 137 men and 106 women – a total increase of 42% (32% more men and 58% more women)! Wow!

This is of course super exciting and makes us really happy, but it also challenged our time schedule. To get it all together we have maximised the number of pists and updated the times for when each round in the tableau starts – hence also the finals.

New times for finals are:

Saturday (men’s): 18:00

Sunday (women’s): 17:45

The change is biggest for the women, where the final is pushed 1h 15 min. We are hoping this does not cause major problems for any fencers.

Please let us know if we can assist you in any way with your planning. Either way, see you next weekend!!

Regards,
the Organising Committee
safpokalen@stockholmfencing.se