Kallelse Årsmöte 2016

Styrelsen för Stockholms Allmänna Fäktförening kallar härmed sina medlemmar till årsmöte att avhållas tisdagen den 15 mars 2016 kl. 18.00 på fäktsalen i Kräftriket, Stockholm.

Den som önskar avge motioner till årsmötet ombeds göra detta senast fyra veckor före årsmötet.

Ärenden:

Val av ordförande och sekreterare vid mötet.

Val justeringsman och rösträknare

Fastställande av röstlängd

Fråga om mötets behöriga utlysande

Fastställande av föredragningslista

Styrelsens verksamhetsberättelse samt förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret

Revisorernas berättelse

Frågan om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar

Fastställande av medlemsavgifter

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2016

Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner

Val av ordförande för en tid av ett år; halva antalet övriga ledamöter för en tid av ett år och andra halvan för en tid av två år;
2 suppleanter med fastställd turordning för en tid av ett år;
2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år; samt
3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

Övriga frågor

Styrelsen föreslår att medlems- och terminsavgifterna skall vara oförändrade.

Styrelsens ordförande Lennart Benson har meddelat att han önskar avgå ur styrelsen. Detsamma gäller Eivind Vogel-Rödin, som flyttat till annan ort. Valberedningen har föreslagit följande ändringar i styrelsen. Nuvarande kassör och vice ordförande Robert Rehbinder väljs till ny ordförande. Bengt Blomqvist, en av klubbens veteraner och kassör i klubben redan på 90-talet, väljs till ny kassör. Till ny ledamot föreslås Andreas Pettersson, som tänks överta ansvaret för hemsida mm från Eivind. I övrigt föreslås omval av styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.

Alla medlemmar är varmt välkomna!

Stockholm i februari 2016

STOCKHOLMS ALLMÄNNA FÄKTFÖRENING

Styrelsen

Kallelsen i sin helhet, inklusive preliminär dagordning för mötet finns även att läsa i bilagan nedan.

Posted in Okategoriserade.