Kallelse Årsmöte 2017

Styrelsen för Stockholms Allmänna Fäktförening kallar härmed sina medlemmar till årsmöte att avhållas tisdagen den 16 mars 2017 kl. 18.00 på fäktsalen i Kräftriket, Stockholm. Alla medlemmar är varmt välkomna!

Den som önskar avge motioner till årsmötet ombeds göra detta senast fyra veckor före årsmötet.

Ärenden:

Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
Val justeringsman och rösträknare
Fastställande av röstlängd
Fråga om mötets behöriga utlysande
Fastställande av föredragningslista
Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning för det senaste verksamhetsåret
Revisorernas berättelse
Frågan om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar
Fastställande av medlemsavgifter
Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2017
Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner
Val av ordförande för en tid av ett år;
halva antalet övriga ledamöter för en tid av ett år och andra halvan för en tid av två år;
2 suppleanter med fastställd turordning för en tid av ett år;
2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år; samt
3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
Övriga frågor

Styrelsen föreslår att medlems- och terminsavgifterna skall vara oförändrade.

Styrelsen

Posted in Okategoriserade.