Kallelse Årsmöte 2018

Styrelsen för Stockholms Allmänna Fäktförening kallar härmed sina medlemmar till årsmöte att avhållas måndagen den 19 mars 2018 kl. 18.00 på fäktsalen i Kräftriket, Stockholm. Alla medlemmar är varmt välkomna!

Den som önskar avge motioner till årsmötet ombeds göra detta senast fyra veckor före årsmötet.

Ärenden:

Val av ordförande och sekreterare vid mötet.

Val justeringsman och rösträknare

Fastställande av röstlängd

Fråga om mötets behöriga utlysande

Fastställande av föredragningslista

Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning för det senaste verksamhetsåret

Revisorernas berättelse

Frågan om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar

Fastställande av medlemsavgifter

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2018

Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner.

Styrelsens förslag om ändring av föreningens namn till SAF Fäktförening. Ändringen föranleds av Solna kommuns bestämmelser om föreningars namn, som inte får associera till annan kommun än Solna.

Val av ordförande för en tid av ett år;
halva antalet övriga ledamöter för en tid av ett år och andr
a halvan för en tid av två år;
2 suppleanter med fastställd turordning för en tid av ett år;2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år; samt
3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

Övriga frågor

Styrelsen föreslår att medlems- och terminsavgifterna höjs. Exakta belopp kommer att meddelas senare.

Posted in Okategoriserade.