Kallelse till extra årsmöte

Medlemmarna i SAF Fäktförening kallas härmed till extra årsmöte att hållas måndagen den 28 maj kl. 18.00 i föreningens lokaler i Hagalund, Solna

Ärenden.

Val av ordförande och sekreterare vid mötet

Val och justeringsmän och rösträknare

Fastställande av röstlängd

Fråga om mötets behöriga utlysande

Fastställande av föredragningslista

Fastställande av skåpavgifter för 2018

Övriga frågor

Årsmötet avslutas

I samband med flytten till Solna gjordes en inventering av skåpen. Styrelsen och dess skåpansvarige Sten Wessman har kunnat konstatera att skåpen är för få och dessutom de flesta ganska nergångna och dessutom fula (militärskåp från andra världskriget). Styrelsen fick då ett erbjudande att förvärva ett större antal skåp och styrelsen har sedan förvärvat skåp så att alla medlemmar kan få tillgång till ett skåp. En del av de gröna moderna skåpen avses behållas.

Frågan är hur skåpen skall betalas. Det finns olika alternativ.

Att hyra skåpet

Att köpa skåpet

Att köpa skåpet genom en deposition.

Avsikten är att årsmötet skall finna en lösning, som utgår från medlemmarnas önskan. Styrelsens förslag kommer att presenteras inom kort.

Välkomna!

Posted in Okategoriserade.