Kallelse till extra årsmöte

Medlemmarna i Stockholms Allmänna Fäktförening kallas härmed till extra årsmöte att hållas den 10 augusti 2017 kl. 18.00 i föreningens lokaler i Kräftriket, Stockholm.

Ärenden.

Val av ordförande och sekreterare vid mötet

Val och justeringsmän och rösträknare

Fastställande av röstlängd

Fråga om mötets behöriga utlysande

Fastställande av föredragningslista

Fastställande av medlemsavgifter fr.o.m. hösten 2017

Övriga frågor

Årsmötet avslutas

Som framgått under lång tid har föreningen drabbats av kraftiga hyreshöjningar. Arbetet med att finna nya lokaler fortgår med stor intensitet. För att kompensera för de höjda kostnaderna föreslår styrelsen att höja terminsavgiften från och med höstterminen 2017, dvs det belopp som skall betalas in senast den 31 augusti i år. Styrelsens förslag är ännu inte färdigdiskuterat men den föreslagna höjningen torde bli någon hundralapp per termin samt 100 kr per år för passivt medlemskap. Familjerabatten föreslås vara oförändrad.

Välkomna!

Posted in Okategoriserade.