New venue for SAF-pokalen and the Rehbinder Prize

This year, due to renovations in our usual venue Åkeshovshallen, the competition has moved to a new venue. New venue is Eriksdalshallen, at Ringvägen 60, Stockholm.

The venue of Eriksdalshallen has previously served as a venue for other large fencing competitions, for example when Sweden held the Challenge Bernadotte Grand Prix up until a couple of years ago.

The new location also means new recommendations for accommodation, see further info.

Fäktning HT 2016

Välkommen till fäktningen! Nu är det dags att anmäla sig till höstterminen 2016.

Vi håller till i Kräftriket (gamla Veterinärhögskolan) en busshållplats från Roslagstull.

Om du är nybörjare får du låna utrustning. Du har möjlighet att träna upp till sex gånger per vecka, varav en gång per vecka under ledning av vår huvudtränare, fäktmästare Salek Altauz.

Kostnaden? Åldersberoende men någon eller några hundralappar per månad. Din arbetsgivare kan ge friskvårdsbidrag till din fäktning.

För mer information, maila till info@stockholmfencing.se

Rapport från årsmötet 2016

Under årsmötet valdes en ny styrelse. Lennart Benson avtackades för sina fem år som klubbens ordförande. Ordförandeklubban lämnades över till Robert Rehbinder och Bengt Blomqvist valdes till ny kassör. Övriga ledamöter är Hanna Linderstål, Martin Danielsson, Sten Wessman, Fredrik Sjödahl och Andreas Beccau. Till suppleanter valdes Ulla-Britt Kronberg samt Niklas Agerberg. Till revisorer valdes Göran Berg och Johan Javeus och till revisorssuppleant Jerri Bergström. Som valberedning valdes Jörgen Berg, Erika Ornstein samt Erik Torvén.

Medlemsavgifterna lämnades oförändrade.

Slutligen meddelades att mottagare av Bengt-Herman Nilssons idrotsstipendium 2016 gick till Martin Fogeman. Grattis Martin!

Kallelse Årsmöte 2016

Styrelsen för Stockholms Allmänna Fäktförening kallar härmed sina medlemmar till årsmöte att avhållas tisdagen den 15 mars 2016 kl. 18.00 på fäktsalen i Kräftriket, Stockholm.

Den som önskar avge motioner till årsmötet ombeds göra detta senast fyra veckor före årsmötet.

Ärenden:

Val av ordförande och sekreterare vid mötet.

Val justeringsman och rösträknare

Fastställande av röstlängd

Fråga om mötets behöriga utlysande

Fastställande av föredragningslista

Styrelsens verksamhetsberättelse samt förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret

Revisorernas berättelse

Frågan om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar

Fastställande av medlemsavgifter

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2016

Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner

Val av ordförande för en tid av ett år; halva antalet övriga ledamöter för en tid av ett år och andra halvan för en tid av två år;
2 suppleanter med fastställd turordning för en tid av ett år;
2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år; samt
3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

Övriga frågor

Styrelsen föreslår att medlems- och terminsavgifterna skall vara oförändrade.

Styrelsens ordförande Lennart Benson har meddelat att han önskar avgå ur styrelsen. Detsamma gäller Eivind Vogel-Rödin, som flyttat till annan ort. Valberedningen har föreslagit följande ändringar i styrelsen. Nuvarande kassör och vice ordförande Robert Rehbinder väljs till ny ordförande. Bengt Blomqvist, en av klubbens veteraner och kassör i klubben redan på 90-talet, väljs till ny kassör. Till ny ledamot föreslås Andreas Pettersson, som tänks överta ansvaret för hemsida mm från Eivind. I övrigt föreslås omval av styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.

Alla medlemmar är varmt välkomna!

Stockholm i februari 2016

STOCKHOLMS ALLMÄNNA FÄKTFÖRENING

Styrelsen

Kallelsen i sin helhet, inklusive preliminär dagordning för mötet finns även att läsa i bilagan nedan.

Fäktning nybörjarkurs VT 2016 på SAF nu öppna för anmälan

Välkommen till fäktningen! Nu är det dags att anmäla sig till vårterminen 2016. Vi håller till i Kräftriket (gamla Veterinärhögskolan) en busshållplats från Roslagstull.

Om du är nybörjare får du låna utrustning. Du har möjlighet att träna upp till sex gånger per vecka, varav en gång per vecka under ledning av vår huvudtränare, fäktmästare Salek Altauz.

Kostnaden? Åldersberoende men någon eller några hundralappar per månad. Din arbetsgivare kan ge friskvårdsbidrag till din fäktning.

För mer information, maila till info@stockholmfencing.se

Klubbmästerskap 2015

SAFs klubbmästare 2015 är korade.

I mitten av november avhölls vårt klubbmästerskap på värja. Herrtävlingen vanns av Martin Danielson, som i finalen besegrade Mats Verdonk. Tredjeplatsen delades mellan Christer Laurell och Urban Engström.

I damfinalen vann Chiara Bartoloni över Celina Zander.

Fäktning nybörjarkurs HT 2015 på SAF nu öppna för anmälan

Välkommen till fäktningen! Nu är det dags att anmäla sig till höstterminen 2015. Vi håller till i Kräftriket (gamla Veterinärhögskolan) en busshållplats från Roslagstull.

Om du är nybörjare får du låna utrustning. Du har möjlighet att träna upp till sex gånger per vecka, varav en gång per vecka under ledning av vår huvudtränare, fäktmästare Salek Altauz.

Kostnaden? Åldersberoende men någon eller några hundralappar per månad. Din arbetsgivare kan ge friskvårdsbidrag till din fäktning.

För mer information, maila till info@stockholmfencing.se

Beslut Årsmötet 2015

Sammandrag av de beslut som togs på årsmötet den 17 Mars.
Protokollet för årsmötet kan läsas i sin helhet här.

Styrelsen hade föreslagit att avgifterna skulle höjas med verkan från höstterminen detta år, vilket innebar:

Medlemsavgift oförändrat 300 kr per år. Denna ingår i vårterminens träningsavgift men betalas separat av stödjande medlemmar.
Ungdomar t.o.m. det år man fyller 14 år 1.350 kr per termin i träningsavgift
Kadetter och juniorer t.o.m. det är man fyller 19 år 1.550 kr per termin i träningsavgift
Studenter inskrivna vid postgymnasial utbildningsanstalt, dock högst 25 år, oförändrat 1.700 kr per termin i träningsavgift
Seniorer 2.200 kr per termin i träningsavgift

Följande rabatter gäller. För medlemmar som betalar för två terminer i förskott utgår en rabatt på 200 kr. För yngre syskon samt egna barn, där äldre syskon eller förälder betalar träningsavgift, reduceras avgiften till hälften. Exempel: mamma tränar och betalar 2.200 kr per termin. Ett barn på 12 år betalar 675 kr.

Styrelsen

Styrelseordförande för en tid av ett år omvaldes Lennart Benson.
Ordinarie ledamöter för en tid av ett år kvarstod Robert Rehbinder, Fredrik Sjödahl och Eivind Vogel-Rödin. Hanna Linderstål, Sten Wessman och Martin Danielson valdes för en period av två år.
Suppleanter nyvaldes Ulla Britt Kronberg och Sten-Åke Stenberg för en tid av ett år.

Övrig information

Styrelsen för Bengt-Herman Nilssons fond låter meddela att Bengt-Herman Nilssons ledarstipendium 2015 på 4.000 kronor tilldelas Pierre Johnsson “för hans mycket förtjänstfulla insatser för klubbens vidareutveckling och som en aktiv och entusiastisk ungdomsledare”.

Vidare tilldelas Daniel Zavala Svensson Bengt-Hermans Nilsson idrottsstipendium 2015 på 2.000 kronor “för hans fina insatser som instruktör och ungdomsledare”

Slutligen tilldelas Lovisa Ekman Bengt-Herman Nilssons idrottsstipendium 2015 på 1.000 kronor “för hennes entusiastiska engagemang för klubben och satsning på fäktning”.

Fondens ordförande Bengt Sjögren, under många år ordförande i föreningen, kommer att överlämna dessa stipendier med diplom vid lämpligt tillfälle när han är i Stockholm, förhoppningsvis redan i nästa vecka.

Ordförande meddelade att Svenska Fäktförbundets styrelse tilldelat Robert Rehbinder förbundets förtjänstmedalj i guld för sina mångåriga och viktiga insatser för föreningen.

Rapport från årsmötet 2016

I mitten av mars hölls årsmöte på SAF i klubblokalen.

Under årsmötet valdes en ny styrelse. Lennart Benson avtackades för sina fem år som klubbens ordförande. Ordförandeklubban lämnades över till Robert Rehbinder och Bengt Blomqvist valdes till ny kassör. Övriga ledamöter är Hanna Linderstål, Martin Danielsson, Sten Wessman, Fredrik Sjödahl och Andreas Beccau. Till suppleanter valdes Ulla-Britt Kronberg samt Niklas Agerberg. Till revisorer valdes Göran Berg och Johan Javeus och till revisorssuppleant Jerri Bergström. Som valberedning valdes Jörgen Berg, Erika Ornstein samt Erik Torvén.

Medlemsavgifterna lämnades oförändrade.

Slutligen meddelades att mottagare av Bengt-Herman Nilssons idrotsstipendium 2016 gick till Martin Fogeman. Grattis Martin!