Kallelse Årsmöte 2019

Styrelsen för SAF Fäktförening kallar härmed sina medlemmar till årsmöte att avhållas onsdagen den 20 mars 2019 kl. 18.00 på fäktsalen, Hagalundsgatan 19, Solna.

Den som önskar avge motioner till årsmötet ombeds göra detta senast fyra veckor före årsmötet.

Mötet inleds med utdelning av förtjänsttecken.

Ärenden:

 1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
 2. Val justeringsman och rösträknare
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning för det senaste verksamhetsåret
 7. Revisorernas berättelse
 8. Frågan om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2019
 11. Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner.
 12. Val av ordförande för en tid av ett år;

  halva antalet övriga ledamöter för en tid av ett år och andra halvan för en tid av två år;

  2 suppleanter med fastställd turordning för en tid av ett år;
  2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år; samt
  3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall

  utses till ordförande.

 13. Övriga frågor

Styrelsen föreslår att medlems- och terminsavgifterna är oförändrade. Alla medlemmar är varmt välkomna!
Stockholm den 26 februari 2019
SAF FÄKTFÖRENING

Styrelsen

Posted in Okategoriserade.