Årsmöte 2020

24/3 2020 kl 19.00 är det dags för föreningens årsmöte, se även bifogade dokument: Kallelse  Verksamhetsberättelse 2019 Budget 2020 Handlingsplan 2020 Handlingsplan 2019 Förslag till familjerabatt preliminär resultat-och balansräkning 2019 Protokoll och Valberedningens förslag

Tilltugg serveras. Välkomna!

Agenda:

 • Mötets öppnande
 • Val av ordförande
 • Val av sekreterare
 • Val av justeringsman, tillika rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Mötets utlysande
 • Fastställande av dagordning
 • Verksamhets- och förvaltningsberättelse
 • Revisionsberättelse
 • Styrelsens ansvarsfrihet
 • Beslut om medlemsavgifter och att återinföra familjerabatten
 • Budget och handlingsplan 2020
 • Val av ny styrelse, valberedningens förslag
 • Val av valberedning
 • Övriga frågor
 • Mötet avslutas

Verksamhetsberättelse, årsredovisning, budget och beslutsunderlag kommer att anslås i fäktsalen och på hemsidan senast 2020-03-16