Årsmöte 2021 (videomöte)

Datum: 2021-03-31 kl. 19:30–21:00

Agenda:

 • Mötets öppnande
 • Val av ordförande
 • Val av sekreterare
 • Val av justeringsman, tillika rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Mötets utlysande
 • Fastställande av dagordning
 • Verksamhets- och förvaltningsberättelse
 • Revisionsberättelse
 • Styrelsens ansvarsfrihet
 • Klubbens utveckling framåt, diskussionspunkt
 • Val av ny styrelse, valberedningens förslag
 • Val av valberedning
 • Övriga frågor
 • Mötet avslutas

Verksamhetsberättelse, årsredovisning, budget och beslutsunderlag kommer att anslås på hemsidan senast 2021-03-24

Foto: Carro Hedin