Kallelse Årsmöte 2019

Styrelsen för SAF Fäktförening kallar härmed sina medlemmar till årsmöte att avhållas onsdagen den 20 mars 2019 kl. 18.00 på fäktsalen, Hagalundsgatan 19, Solna.

Den som önskar avge motioner till årsmötet ombeds göra detta senast fyra veckor före årsmötet.

Mötet inleds med utdelning av förtjänsttecken.

Ärenden:

 1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
 2. Val justeringsman och rösträknare
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning för det senaste verksamhetsåret
 7. Revisorernas berättelse
 8. Frågan om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2019
 11. Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner.
 12. Val av ordförande för en tid av ett år;

  halva antalet övriga ledamöter för en tid av ett år och andra halvan för en tid av två år;

  2 suppleanter med fastställd turordning för en tid av ett år;
  2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år; samt
  3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall

  utses till ordförande.

 13. Övriga frågor

Styrelsen föreslår att medlems- och terminsavgifterna är oförändrade. Alla medlemmar är varmt välkomna!
Stockholm den 26 februari 2019
SAF FÄKTFÖRENING

Styrelsen

Fäktning nybörjarkurser VT 2019 på SAF nu öppna för anmälan

Välkommen till fäktningen! Nu är det dags att anmäla sig till vårterminen 2019. Vi håller till i Solna, Hagalundsgatan 19.
Vårterminen börjar vecka 2 och fäktskolan(nybörjarkurser) vecka 3.
Om du är nybörjare får du låna utrustning. Du har möjlighet att träna upp till sex gånger per vecka, varav en gång per vecka under ledning av vår huvudtränare, fäktmästare Salek Altauz.
Kostnaden? Åldersberoende men någon eller några hundralappar per månad. Din arbetsgivare kan ge friskvårdsbidrag till din fäktning.
För mer information, maila till info@stockholmfencing.se eller besök oss på vår Facebook sida: https://www.facebook.com/groups/stockholmfencing/

Fäktning nybörjarkurser HT 2018 på SAF nu öppna för anmälan

Välkommen till fäktningen! Nu är det dags att anmäla sig till höstterminen 2018. Vi håller till i Solna, Hagalundsgatan 19.

Höstterminen börjar vecka 34 och fäktskolan(nybörjarkurser) vecka 35.

Om du är nybörjare får du låna utrustning. Du har möjlighet att träna upp till sex gånger per vecka, varav en gång per vecka under ledning av vår huvudtränare, fäktmästare Salek Altauz.

Kostnaden? Åldersberoende men någon eller några hundralappar per månad. Din arbetsgivare kan ge friskvårdsbidrag till din fäktning.

För mer information, maila till info@stockholmfencing.se eller besök oss på vår Facebook sida: https://www.facebook.com/groups/stockholmfencing/

Kallelse till extra årsmöte

Medlemmarna i SAF Fäktförening kallas härmed till extra årsmöte att hållas måndagen den 28 maj kl. 18.00 i föreningens lokaler i Hagalund, Solna

Ärenden.

Val av ordförande och sekreterare vid mötet

Val och justeringsmän och rösträknare

Fastställande av röstlängd

Fråga om mötets behöriga utlysande

Fastställande av föredragningslista

Fastställande av skåpavgifter för 2018

Övriga frågor

Årsmötet avslutas

I samband med flytten till Solna gjordes en inventering av skåpen. Styrelsen och dess skåpansvarige Sten Wessman har kunnat konstatera att skåpen är för få och dessutom de flesta ganska nergångna och dessutom fula (militärskåp från andra världskriget). Styrelsen fick då ett erbjudande att förvärva ett större antal skåp och styrelsen har sedan förvärvat skåp så att alla medlemmar kan få tillgång till ett skåp. En del av de gröna moderna skåpen avses behållas.

Frågan är hur skåpen skall betalas. Det finns olika alternativ.

Att hyra skåpet

Att köpa skåpet

Att köpa skåpet genom en deposition.

Avsikten är att årsmötet skall finna en lösning, som utgår från medlemmarnas önskan. Styrelsens förslag kommer att presenteras inom kort.

Välkomna!