Till minne av Robert Rehbinder

Robert Rehbinder, 1947-2019

Robert Rehbinder, Stockholm, har avlidit i en ålder av 72 år. Närmast anhöriga är hustrun Anne och sonen Adam med sambo Sara.

Vid millennieskiftet stod Stockholms Allmänna Fäktförening, SAF, inför stora utmaningar: en stark tillströmning av ungdomar och ambitiös satsning på tävlingsverksamheten krävde ökade tränarresurser, upprustning av fäktsalarna och stabila finanser. Styrelsen var inne i en generationsväxling och behövde förstärkas med krafter utifrån. Vi frågade Robert om han kunde överväga att engagera sig i klubben. Han var uppfödd med fäktning. Pappa Berndt Otto deltog i tre OS, bland annat i Rom 1960 tillsammans med den då lovande junioren Orwar Lindwall som senare själv blev legendarisk fäktmästare på SAF. Även om Robert sedan länge lagt värjan på hyllan tvekade han inte. SAF kunde inte ha fått en bättre kassör. Med stor entusiasm tog han sig an uppdraget att hålla ordning på finanserna, jaga sponsorer, hjälpa till att organisera tävlingen SAF-pokalen och representera föreningen vid förbundsmöten och diskussioner med hyresvärden. Han var kunnig, ihärdig, talade alltid i klartext och var samtidigt mycket godhjärtad och skapade därigenom förtroende även i knepiga diskussioner. Han bidrog därmed till en period med många SM i lag och individuellt och att SAF-pokalen fick status som FIE Satellite – idag Sveriges största internationella tävling för damer och herrar. I samband med klubbens 80-årsjubileum 2001 skänkte Robert ett silverfat som vandringspris för damerna. Robert var i sitt esse när han årligen delade ut det Rehbinderska priset.

Robert Rehbinder var ordförande i Svenska Fäktförbundets belöningsnämnd till augusti 2019. I det uppdraget var han angelägen om att nämndens beslut skulle bidra till att visas uppskattning till de ideella ledarna i landets fäktföreningar. Efter hans avgång, i samband med Belöningsnämndens årliga möte, tilldelades Robert Svenska Fäktförbundets Kungl. förtjänstmedalj i guld, förbundets högsta utmärkelse. Utmärkelsen skulle ha delats ut vid årsmötet den 8 mars 2020.

Vi är många SAF:are och vänner inom fäktningen som minns Robert med stor tacksamhet och värme.

För SAF och SvFF

Bengt B:son Sjögren

Pierre Thullberg

Erik Torvén

Upprop! För medlems- och föräldraengagemang

UPPROP!
– För medlems- och föräldraengagemang

En förenings styrka är lika med summan av medlemmarnas engagemang. Under 2019 kom vår ekonomi i gungning genom hög hyra, för få medlemmar och ett oväntat tapp av sponsorpengar. Detta medförde ett underskott 2019 på över 100 000:-, som tagit formen av en hyresskuld till Rikshem. Genom en överenskommelse med Rikshem och ett avtal med en ny andrahandshyresgäst (Samverkansprojektet Hagalund), har förutsättningar skapats för att fortsätta verksamheten. Det förutsätter dock att vi kan utveckla klubben och öka intäkterna till föreningen. För att lyckas med detta krävs en gemensam insats av alla medlemmar och föräldrar. Även små insatser har ett stort värde!

Vi behöver:

– Rekrytera: Både stödmedlemmar och aktiva fäktare.
Mål: Minst 10 nya aktiva fäktare per termin. varav minst hälften ungdomar. 100 st nya stödmedlemmar under 2020 (=30 000:-)
Alla kan: Sprida info om prova-pådagar, sätta upp lappar, värva stödmedlemmar och ta med en kompis.

– Stärka verksamheten: Organisera och hjälpa till med träning, tävling, träningsläger, föräldramöten, internkurser i vapenmek och tävling, ordna provapåfäktning, ordna fester mm. Utbilda sig till domare och döma för klubbens räkning.
Mål: Skapa engagemang bland medlemmar och föräldrar. Erbjuda en bättre och bredare verksamhet, för både barn, nybörjare, motionärer och de som vill satsa. Stärkt ekonomi genom fler medlemmar och fler erbjudanden som vi kan ta betalt för.
Alla kan: Engagera sig och hjälpa till i klubbens aktiviteter.

– Hyra ut lokalen: Vi behöver både långsiktiga kontrakt för fäktverksamhet, annan idrottsverksamhet, föreningsverksamhet och uthyrning per timme för tillfälliga events, festlokal, innebandy, filmkvällar.
Mål: +50 000:- i fast uthyrning, +25 000:- i uthyrning per timme.
Alla kan: Hålla utkik efter lämpliga hyresgäster och sprida informationen.

– Söka bidrag: Det finns pengar att söka, men vi måste hålla koll på vilka som finns och vad vi kan söka för. Vi behöver bereda ansökningar och optimera bidragsbeloppet. Vi behöver söka för speciella event och ändamål, som tex rekryteringshelg för ungdomar, ordna träning för ungdomar i Hagalund, (utsatt område), träning för nyanlända, satsning på ungdomsidrott mm mm. Mål: 50-100 000:- i ökade bidragsintäkter.
Alla kan: Komma med idéer om bidrag man kan söka och hjälpa till att genomföra dem.

– Fler sponsorer: Hitta sponsorer i vårt nätverk och bland lokala företag. Formulera ett sponsorerbjudande. Förmedla fler Rebel-el abonnemang, vi får 200:-/abonnemang och vi kan få förlängt kontrakt med dem om vi lyckas teckna många abonnemang.
Mål: Förnyat kontrakt med Rebel el och ytterligare 50 000:- i sponsorintäkter.
Alla kan: Teckna avtal med Rebel el, och förmå släkt och vänner att göra detsamma, samt söka efter lämpliga nya sponsorer.

– En engagerad styrelse: Vi behöver fler och nya krafter i styrelsen, gärna föräldrar för att få ett bredare perspektiv. Vi behöver en ny kassör.
Alla kan: vara med i styrelsen! Är du intresserad av att sitta i styrelsen? Ta kontakt med valberedningen:
Niklas Agerberg – niklas.agerberg@gmail.com

Är du intresserad av att hjälpa till eller har idéer? Ta kontakt med någon av oss i styrelsen:
Erik Torvén, ordf – erik.torven@stockholmfencing.se
Annica de Groote – annica@stockholmfencing.se
Fredrik Sjödahl – fs222@hotmail.com
Sten Wessman – sten.wessman@swerim.se
Celina Zander – zander.celina@gmail.com
Martin Danielsson – martin@danielson.nu
Andreas Beccau – andreas.beccau@gmail.com
Ulla-Britt Kronberg – ullabrittkronberg@gmail.com
Salek Altauz – salek@stockholmfencing.se

/Styrelsen

Kallelse till extra årsmöte

STYRELSEN BJUDER IN TILL EXTRA ÅRSMÖTE

Måndag 16/12 kl 18.00.

Efter mötet vidtar julavslutning, med enklare förtäring.

 

Med anledning av föreningens ekonomiska situation har styrelsen beslutat att föreslå en höjning av medlemsavgifterna enligt nedan:

Vuxen: 2800:-

Ungdom: 2200:-

Skåpsavgift: 200:-

Ingen familjerabatt

Föreningens stadgar kräver att medlemsavgifterna fastställs av årsmöte eller extra årsmöte, samt att kallelse till detta anslås senast tre veckor i förväg.

Agenda:

 • Mötets öppnande, val av ordförande, sekreterare och justeringsman
 • Mötets utlysande
 • Fastställande av dagordning
 • Redogörelse för föreningens ekonomi
 • Beslut om höjd medlemsavgift
 • Mötet avslutas

Ev kompletterande handlingar läggs upp på hemsidan senast må 9/12.

Mvh

Styrelsen, genom Erik Torvén

Kallelse Årsmöte 2019

Styrelsen för SAF Fäktförening kallar härmed sina medlemmar till årsmöte att avhållas onsdagen den 20 mars 2019 kl. 18.00 på fäktsalen, Hagalundsgatan 19, Solna.

Den som önskar avge motioner till årsmötet ombeds göra detta senast fyra veckor före årsmötet.

Mötet inleds med utdelning av förtjänsttecken.

Ärenden:

 1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
 2. Val justeringsman och rösträknare
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning för det senaste verksamhetsåret
 7. Revisorernas berättelse
 8. Frågan om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2019
 11. Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner.
 12. Val av ordförande för en tid av ett år;

  halva antalet övriga ledamöter för en tid av ett år och andra halvan för en tid av två år;

  2 suppleanter med fastställd turordning för en tid av ett år;
  2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år; samt
  3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall

  utses till ordförande.

 13. Övriga frågor

Styrelsen föreslår att medlems- och terminsavgifterna är oförändrade. Alla medlemmar är varmt välkomna!
Stockholm den 26 februari 2019
SAF FÄKTFÖRENING

Styrelsen