Förslag för nya avgifter

Under det extra årsmötet ska det bestämmas om nya avgifter.
Styrelsens förslag till nya avgifter:
Ungdomar, kadetter, juniorer och heltidsstuderande 1.800 kr
Seniorer 2.350 kr

Kallelse till extra årsmöte

Medlemmarna i Stockholms Allmänna Fäktförening kallas härmed till extra årsmöte att hållas den 10 augusti 2017 kl. 18.00 i föreningens lokaler i Kräftriket, Stockholm.

Ärenden.

Val av ordförande och sekreterare vid mötet

Val och justeringsmän och rösträknare

Fastställande av röstlängd

Fråga om mötets behöriga utlysande

Fastställande av föredragningslista

Fastställande av medlemsavgifter fr.o.m. hösten 2017

Övriga frågor

Årsmötet avslutas

Som framgått under lång tid har föreningen drabbats av kraftiga hyreshöjningar. Arbetet med att finna nya lokaler fortgår med stor intensitet. För att kompensera för de höjda kostnaderna föreslår styrelsen att höja terminsavgiften från och med höstterminen 2017, dvs det belopp som skall betalas in senast den 31 augusti i år. Styrelsens förslag är ännu inte färdigdiskuterat men den föreslagna höjningen torde bli någon hundralapp per termin samt 100 kr per år för passivt medlemskap. Familjerabatten föreslås vara oförändrad.

Välkomna!

Kallelse Årsmöte 2017

Styrelsen för Stockholms Allmänna Fäktförening kallar härmed sina medlemmar till årsmöte att avhållas tisdagen den 16 mars 2017 kl. 18.00 på fäktsalen i Kräftriket, Stockholm. Alla medlemmar är varmt välkomna!

Den som önskar avge motioner till årsmötet ombeds göra detta senast fyra veckor före årsmötet.

Ärenden:

Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
Val justeringsman och rösträknare
Fastställande av röstlängd
Fråga om mötets behöriga utlysande
Fastställande av föredragningslista
Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning för det senaste verksamhetsåret
Revisorernas berättelse
Frågan om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar
Fastställande av medlemsavgifter
Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2017
Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner
Val av ordförande för en tid av ett år;
halva antalet övriga ledamöter för en tid av ett år och andra halvan för en tid av två år;
2 suppleanter med fastställd turordning för en tid av ett år;
2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år; samt
3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
Övriga frågor

Styrelsen föreslår att medlems- och terminsavgifterna skall vara oförändrade.

Styrelsen

Pushed times for final matches due to high number of entries

This year both SAF-pokalen and the Rehbinder Prize have got record number of entries. Last year we had 104 men and 67 women participation while this year it will be 137 men and 106 women – a total increase of 42% (32% more men and 58% more women)! Wow!

This is of course super exciting and makes us really happy, but it also challenged our time schedule. To get it all together we have maximised the number of pists and updated the times for when each round in the tableau starts – hence also the finals.

New times for finals are:

Saturday (men’s): 18:00

Sunday (women’s): 17:45

The change is biggest for the women, where the final is pushed 1h 15 min. We are hoping this does not cause major problems for any fencers.

Please let us know if we can assist you in any way with your planning. Either way, see you next weekend!!

Regards,
the Organising Committee
safpokalen@stockholmfencing.se

New venue for SAF-pokalen and the Rehbinder Prize

This year, due to renovations in our usual venue Åkeshovshallen, the competition has moved to a new venue. New venue is Eriksdalshallen, at Ringvägen 60, Stockholm.

The venue of Eriksdalshallen has previously served as a venue for other large fencing competitions, for example when Sweden held the Challenge Bernadotte Grand Prix up until a couple of years ago.

The new location also means new recommendations for accommodation, see further info.

Fäktning HT 2016

Välkommen till fäktningen! Nu är det dags att anmäla sig till höstterminen 2016.

Vi håller till i Kräftriket (gamla Veterinärhögskolan) en busshållplats från Roslagstull.

Om du är nybörjare får du låna utrustning. Du har möjlighet att träna upp till sex gånger per vecka, varav en gång per vecka under ledning av vår huvudtränare, fäktmästare Salek Altauz.

Kostnaden? Åldersberoende men någon eller några hundralappar per månad. Din arbetsgivare kan ge friskvårdsbidrag till din fäktning.

För mer information, maila till info@stockholmfencing.se

Rapport från årsmötet 2016

Under årsmötet valdes en ny styrelse. Lennart Benson avtackades för sina fem år som klubbens ordförande. Ordförandeklubban lämnades över till Robert Rehbinder och Bengt Blomqvist valdes till ny kassör. Övriga ledamöter är Hanna Linderstål, Martin Danielsson, Sten Wessman, Fredrik Sjödahl och Andreas Beccau. Till suppleanter valdes Ulla-Britt Kronberg samt Niklas Agerberg. Till revisorer valdes Göran Berg och Johan Javeus och till revisorssuppleant Jerri Bergström. Som valberedning valdes Jörgen Berg, Erika Ornstein samt Erik Torvén.

Medlemsavgifterna lämnades oförändrade.

Slutligen meddelades att mottagare av Bengt-Herman Nilssons idrotsstipendium 2016 gick till Martin Fogeman. Grattis Martin!

Kallelse Årsmöte 2016

Styrelsen för Stockholms Allmänna Fäktförening kallar härmed sina medlemmar till årsmöte att avhållas tisdagen den 15 mars 2016 kl. 18.00 på fäktsalen i Kräftriket, Stockholm.

Den som önskar avge motioner till årsmötet ombeds göra detta senast fyra veckor före årsmötet.

Ärenden:

Val av ordförande och sekreterare vid mötet.

Val justeringsman och rösträknare

Fastställande av röstlängd

Fråga om mötets behöriga utlysande

Fastställande av föredragningslista

Styrelsens verksamhetsberättelse samt förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret

Revisorernas berättelse

Frågan om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar

Fastställande av medlemsavgifter

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2016

Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner

Val av ordförande för en tid av ett år; halva antalet övriga ledamöter för en tid av ett år och andra halvan för en tid av två år;
2 suppleanter med fastställd turordning för en tid av ett år;
2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år; samt
3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

Övriga frågor

Styrelsen föreslår att medlems- och terminsavgifterna skall vara oförändrade.

Styrelsens ordförande Lennart Benson har meddelat att han önskar avgå ur styrelsen. Detsamma gäller Eivind Vogel-Rödin, som flyttat till annan ort. Valberedningen har föreslagit följande ändringar i styrelsen. Nuvarande kassör och vice ordförande Robert Rehbinder väljs till ny ordförande. Bengt Blomqvist, en av klubbens veteraner och kassör i klubben redan på 90-talet, väljs till ny kassör. Till ny ledamot föreslås Andreas Pettersson, som tänks överta ansvaret för hemsida mm från Eivind. I övrigt föreslås omval av styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.

Alla medlemmar är varmt välkomna!

Stockholm i februari 2016

STOCKHOLMS ALLMÄNNA FÄKTFÖRENING

Styrelsen

Kallelsen i sin helhet, inklusive preliminär dagordning för mötet finns även att läsa i bilagan nedan.