Kallelse till SAFs årsmöte 2022

Välkommen på årsmöte tisdag 29/3 kl 19.30 i fäktsalen!

Agenda:
● Mötets öppnande
● Val av ordförande
● Val av sekreterare
● Val av justeringsman, tillika rösträknare
● Fastställande av röstlängd
● Mötets utlysande
● Fastställande av dagordning
● Verksamhetsberättelse
● Förvaltningsberättelse
● Revisionsberättelse
● Styrelsens ansvarsfrihet
● Verksamhetsplan och budget
● Val av ny styrelse, valberedningens förslag
● Val av valberedning
● Övriga frågor
● Mötet avslutas

Alla underlag till mötet har mejlats ut till medlemmarna och anslås även i fäktlokalen.